Press ESC to close

تولید محتوای حرفه ای

تولید محتوا به معنی ساخت و نشر متن؛ تصویر و ویدیو به طور انحصاری در یک حوزه کسب و کار گفته می شود.در اصل تولید مفاهیم مرتبط با یک کسب و کار در قالب تصویر و ویدیو.اما متن اصلی ترین حالت یک محتواست.